Eng
Previous Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนVDO สื่อการสอนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี


เยาวชนคนเก่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • ภาษาไทย
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • ศิลปะ
 • การงานอาชีพ
 • ภาษาต่างประเทศ
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ฝ่าย/กลุ่มงาน

 • กลุ่มงานวิชาการ
 • กลุ่มงานงบประมาณ
 • กลุ่มงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
 • ลิงค์น่าสนใจ

 • หลักสูตรแกนกลาง 2551
 • หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
 • หลักสูตรสถานศึกษา 2563
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2564
 • รูปกิจกรรม
 • รูปกิจกรรม ปี 2563
 • รูปกิจกรรม ปี 2564
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
 • Best Viewed In
  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 0 3932 2474
  อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com