ภาพกิจกรรม 2563

...
ภาพกิจกรรม

ประเมินครูผู้ช่วย

21 เมษายน 2564 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี นายอนวัช ยุทธเสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมคณะกรรมการ ทำการประเมินครูผู้ช่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ซึ่งเป็นกระบวนการในการบริหารบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งครู ซึ่งต้องดำเนินการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 56 เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นครูที่ดี ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ฝั่งตลาด ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

ป้จฉิมนิเทศ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

26 มีนาคม 2564 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มอบหมายให้นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เป็นประธานในพิธีป้จฉิมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมในพิธีป้จฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ฝั่งตลาด ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี

26 มีนาคม 2564 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มอบหมายให้คณะผู้บริหารมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประกอบด้วย นายธีรยุทธ พลอยศิริ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทั่วไป มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับปฐมวัย , นายอนวัช ยุทธเสรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา EP , นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา ห้องเรียนปกติ และนางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ มอบทุนการศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม
...
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะครูในโครงการห้องเรียน English Program และแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติมในการใช้ Application สำหรับการสอน Online

9 มกราคม 2564 นายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวจิราวรรณ ท่าม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมติดตามการจัดการเรียนการสอน Online ในสัปดาห์ที่ 1 กับคณะครูในโครงการห้องเรียน English Program และแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติมในการใช้ Application สำหรับการสอน Online เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ฝั่งวัดใหม่ ผู้ดูแลระบบ

...
ภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายเดชา พูลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีร่วมในพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ฝั่งตลาด ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

1212/101 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทร. 0-3932-2474 อีเมล : Abcs.school1212@gmail.com