เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
::บุคลากร :: • นายอภิเชฎฐ์ จั่นเที่ยง

  นายองอาจ เจริญนาน

  นางดวงเดือน ทรัพย์สมบัติ

  นางสาวสุธาทิพย์ วัฒนชัย

  นางสาวบุษบา ผลพืช

  นางมนรัตน์ เวชโชติ

  นางดวงแข ธิมาชัย

  นางธนภรณ์ วานิชสรรพ์

  นางวิไลวรรณ บุญศรี

  นางจริยา ฤทธิพฤกษ์

  นางเชณิสา เสมาเงิน