เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นในความเป็นไทย :: Good studying, Good discipline, Good moral, To be faithful of being Thai.
:: คลังกิจกรรม ::


การอบรมบาสเกตบอล 3 on 3
วันที่่ 11 กันยายน 2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เข้ารับการอบรมกติกาและการแข่งขันบาสเกตบอล 3 on 3
โดยนายสมเกี่ยรติ เงินพจน์ด้วง ผู้ตัดสินบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
การแสดงผลงานนาฏศิลป์57
วันที่่ 10 กันยายน 2557
การแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
สายสัมพันธ์อนุบาลตะวันออก
วันที่่ 4 กันยายน 2557
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออก
ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี โดยโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ
ภาคเช้า ภาคบ่าย
วันวิทยาศาสตร์
วันที่่ 14 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมวันอาเซียน
วันที่่ 8 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรมวันอาเซียนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
ภาพเพิ่มเติม
หน้า 1 . . . ->